Vihreille investoinneille riittää nyt rahoitusta

OX2:n hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkulan mukaan vihreille investoinneille tarjolla oleva rahoitus mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon markkinaehtoisen kasvattamisen.
OX2:n hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkulan mukaan vihreille investoinneille tarjolla oleva rahoitus mahdollistaa uusiutuvan energiantuotannon markkinaehtoisen kasvattamisen.

Hiilineutraalisuustavoitteet painavat jatkuvasti enemmän sijoittajien strategioissa. Samalla EU:n taksonomia-asetuksen ympäristö- ja raportointivaatimukset tulevat koskettamaan koko ajan suurempaa osaa rakennushankkeista.

SM Extra audioartikkelit

Schneider Electric Finland oy järjesti Innovation Day -seminaarin 23.5. Espoon Leppävaaran pääkonttorillaan. Energiamurroksen teknologioiden lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin vihreiden investointien hyvistä rahoitusnäkymistä. Danske Bankin vastuullisen rahoituksen ryhmän Senior Manager Jaakko Jukaraisen mukaan yritysten saaman rahoituksen hinta on perustunut tähän saakka pääasiassa erilaisiin riskimittareihin, mutta nykyisin laskelmissa huomioidaan myös toiminnan vastuullisuus.

– Mitä useammat sijoittavat toivovat rahojensa sijoittamista vastuullisisiin investointeihin, kuten uusiutuvan energian tuotantoon ja ilmastoystävällisiin toimitiloihin, sitä enemmän rahoitusyhtiöillä riittää jaettavaa näihin kohteisiin. Tämä laskee rahoituksen hintaa. Jos ei-vihreän rahoituksen hinta on neljä prosenttia, voi vihreän rahan hinta olla nyt 3,9 prosenttia. Ero ei ole vielä suuri, mutta se tulee varmasti kasvamaan, Jukarainen kertoi.

Esimerkiksi eläkesijoitusyhtiö Ilmarinen on ilmoittanut alkavansa suosia sijoituksissaan vähähiilisiä yrityksiä ja tähtäävänsä hiilineutraalin kiinteistöportfolion rakentamiseen. Yhtiön reilun 50 miljardin euron sijoitusomaisuudesta lähes puolet on kiinteistösijoituksia.

– Rakennusten energiatehokkuusremontit ovat meillä tällä hetkellä erittäin merkittävä vihreän rahoituksen kohde, Jukarainen sanoi.

Myös sähköverkko on vihreä sijoituskohde

Sijoittajien kiinnostus vihreisiin investointeihin on näkynyt viime vuosina erityisesti tuulivoimarakentamisen huimana kasvuvauhtina. Uusiutuvan energian hankkeisiin erikoistuneen OX2:n Suomen maatuulivoimahankkeiden hankekehitysjohtaja Veli-Pekka Alkulan mukaan suotuisan rahoitusympäristön lisäksi myös Fingridin kantaverkolla on erittäin merkittävä rooli Suomen nostamisessa tuulivoimatuotannon suurvallaksi.

– Ilman toimivaa sähkönsiirtoverkkoa esimerkiksi suunniteltuja vedyntuotantohankkeita olisi mahdotonta toteuttaa, Alkula sanoi.

Toimivien sähkönsiirtoverkkojen merkitys tunnustetaan myös EU:n taksonomia-asetuksessa, missä verkonrakennusinvestoinnit lasketaan vihreiksi investoinneiksi, sillä ne mahdollistavat ilmastopäästöjen vähentämisen monilla eri sektoreilla.

Vihreä rahoitus taksonomiassa

Vihreän rahoituksen viitekehys määritellään EU:n kestävän rahoituksen strategian taksonomia-asetuksessa. Asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusmarkkinoita suosimaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaa ja auttaa sijoittajia varmistamaan, että vihreää rahoitusta nostavat kohteet täyttävät asetuksen ympäristökriteerit. Yrityksiltä tämä tulee edellyttämään jatkossa entistä kattavampien ympäristövastuullisuusvaatimusten täyttämistä esimerkiksi rakennushankkeiden yhteydessä.

Rakentamisen Laatu RALA ry on julkaissut vastikään uuden taksonomiaoppaan. Myös pienten ja keskisuurten kiinteistö- ja rakennusalan yritysten kannattaa perehtyä taksonomia-asetuksen vaatimuksiin. Asetus koskee suoraan ainoastaan suuria yrityksiä, mutta koska asetuksessa edellytetään, että koko toimitusketjun tulee toimia asetuksen mukaisesti, tulevat vaatimukset koskettamaan kasvavassa määrin myös suunnittelijoita ja urakoitsijoita tilaajien vaatimusten kiristyessä.

Vastuullisuus kiinnostaa kiinteistösijoittajia

Granlund oy:n keväällä toteuttaman ympäristövastuullisuustutkimuksen mukaan kiinteistösijoittajat haluavat asettaa hankkeille ympäristövastuullisuustavoitteita muita rakennusalan toimijoita useammin. Granlundin kestävän rakentamisen ryhmän päällikkö Paula Rantasen mukaan sijoittajat ovat kiinnostuneita sekä EU:n taksonomiakriteerien täyttymisestä että rakennusten ympäristösertifikaateista.

– Sijoittajien nyt tunnistamat trendit ja tavoitteet muodostuvat ennen pitkää vaatimuksiksi suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Rakennusalan toimijoiden on kehitettävä omia toimintatapojaan nopealla aikataululla, jotta he pystyvät vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin, Rantanen sanoo.


Mikko Arvinen, teksti ja kuva

Granlundin ympäristövastuullisuustutkimus

RALA ry:n opas Miksi myös pk-yrityksen kannattaa huomioida taksonomia jo nyt? (PDF)