Uusiutuvasti tuotetun sähkön tuotantoa ja jakelua standardoidaan

Tuulivoimaloita koskevan IEC 61400 -sarjan uudet standardit koskevat muun muassa toteutusprojektien riskienhallintaa ja elinkaariasioita, kuten valmistautumista kierrätykseen. Kuva Ari Korkala.
Tuulivoimaloita koskevan IEC 61400 -sarjan uudet standardit koskevat muun muassa toteutusprojektien riskienhallintaa ja elinkaariasioita, kuten valmistautumista kierrätykseen. Kuva Ari Korkala.

Kansainväliset sähköalan standardointijärjestöt – IEC ja CENELEC – työstävät uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön tuottamista, verkkoon liittämistä ja jakelua koskevia standardeja.

SM Extra audioartikkelit

Seskon toimitusjohtaja Anna Tanskanen ja ryhmäpäällikkö Arto Sirviö kertovat, että uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan yhä suurempi osa kulutettavasta sähköstä.

– Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kulutuksesta oli vuonna 2020 jo noin kymmenen prosenttia. Samaan aikaan muutkin uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinkosähkö, vahvistavat asemiaan, Tanskanen alustaa.

Tuotettu sähkö syötetään verkkoon, mistä syystä muun muassa sähkön laadun varmistaminen standardoidulla tavalla nousee tärkeäksi asiaksi.

– IEC:ssä ollaan uudistamassa myös sähköntuotannon, -jakelun ja -siirron käsitteistöä. Uusia termejä on tulossa niin sähköakuille kuin tasasähköjärjestelmillekin sekä mikrosähköjärjestelmille ja virtuaalivoimaloille, Tanskanen toteaa.

Standardit kattavat koko elinkaaren

Sirviö kertoo, että tuulivoimaloita koskevan IEC 61400 -sarjan uudet standardit koskevat muun muassa toteutusprojektien riskienhallintaa ja elinkaariasioita, kuten valmistautumista kierrätykseen. Sähköverkkoalan toimijoita koskee lähinnä se, millaisia laatu- ja muita vaatimuksia asetetaan hajautetun energiantuotannon laitosten verkkoon liittämiselle.

– Kaikkein nopeimmassa tahdissa uudistuvat IEC:n aurinkosähkön tuotantoa koskevat standardit. Työn alla olevat standardit koskevat aurinkosähkölaitosten käyttöönottotarkastuksia, mittauksia, dokumentointia sekä myös kunnossapitoa ja vian selvityksiä koskevia standardeja, Sirviö luettelee.

Yksityiskohtaisia vaatimuksia on tulossa muun muassa liitäntälaitteelle, joka aurinkosähkössä on vaihtosuuntaaja.

– Eurooppalainen standardointijärjestö CENELEC on uusimassa muun muassa vaatimuksia, jotka koskevat jakelujännitteen laatustandardia EN 50160 sekä tyypin A ja B generaattoreita.

Verkkoon liittäminen

Arto Sirviö kertoo, että EU-asetuksilla on määrätty perusvaatimukset generaattoreiden ja kuormien liittämiseksi verkkoon. Suomessa Fingrid on laatinut kansalliset liityntäsäännöt, jotka Energiavirasto on vahvistanut voimalaitosten järjestelmäteknisiksi vaatimuksiksi (VJV 2018).

– Tulossa on myös generaattoreiden verkkosääntöjen testaamista koskevia standardeja. Halutaan määrittää testausparametrit, jotka täsmäävät yhteen mahdollisimman monen verkkoyhtiön verkkosääntöjen kanssa.

Standardien hierarkia

Suurin osa sähköalan eurooppalaisista standardeista perustuu kansainvälisiin IEC-standardeihin. IEC (International Electrotechnical Commission) on vuonna 1906 perustettu sähköalan maailmanlaajuinen standardointijärjestö. Jos jollain tietyllä aihealueella ei ole vielä IEC-standardeja, tai niihin tulisi tehdä Euroopassa muutoksia, CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) asettaa standardointia varten teknisiä komiteoita tai projektiryhmiä.

CENELECin laatimia EN-standardeja voidaan hyväksyä julkaistavaksi EU:n virallisessa lehdessä yhden tai useamman EU-direktiivin yhdenmukaistettuna standardina. Sesko edustaa Suomea sekä IEC:ssä että CENELECissä.

Puhtaasti kansallisia standardeja (esim. SFS xxxx) laaditaan alueilta, joilla ei ole olemassa EN-standardeja (esim. kojerasiat, kotitalouspistokytkimet ja ilmajohtotarvikkeet).

Standardointityö palkitsee tekijänsä

Anna Tanskanen kutsuu alan ihmisiä ja toimijoita mukaan standardointityöhön. Suomalaisten näkemysten painoarvo on sitä suurempi, mitä aktiivisempi asiantuntijajoukko on työssä mukana.

– Standardien sisältöön pääsee vaikuttamaan tulemalla mukaan Seskon standardointikomiteoiden ja seurantaryhmien toimintaan. Etenkin uusiutuvaa energiateknologiaa standardoivien IEC-komiteoiden standardointiprojekteissa aiheet ovat monipuolisia, Tanskanen sanoo.

– Mukana on muun muassa primäärienergiaresurssien ja laitosten suorituskyvyn arviointia, niiden sähköverkkoon liittämistä, käyttöä ja kunnossapitoa. Kestävälle kehitykselle asetetut globaalit tavoitteet, digitalisaatio ja kyberturvallisuus ovat luonnollisesti mukana.

Matti Valli, teksti

Artikkeli on julkaistu Sähkömaailma-lehden numerossa 10/2021.