STUL ja SETI kehittivät urakoitsijoiden kunnossapitosertifikaatin

Laitteiston rakenne ja käytön riski määräävät sen, kuka laitteistossa saa tehdä töitä alkaen tavallisista käyttötoimenpiteistä. Kuva Mikko Arvinen.
Laitteiston rakenne ja käytön riski määräävät sen, kuka laitteistossa saa tehdä töitä alkaen tavallisista käyttötoimenpiteistä. Kuva Mikko Arvinen.

Sähkölaitteiston haltijalla on ensisijainen vastuu laitteiston turvallisesta kunnosta. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa sähköturvallisuuslaissa tämä velvoite korostuu vielä aikaisempaa enemmän. Nykyisin sähkölaitteiston kunnossapito muiden teknisten järjestelmien ohella on usein ulkoistettu kunnossapitoyrityksille.

Järjestelmien luotettava toiminta on tärkeä osa turvallisuutta, mutta se on myös keskeistä toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tilanteesta riippuen huonon kunnossapidon seuraukset voivat olla taloudellisesti merkittäviä ja pahimmillaan johtaa jopa toiminnan lopulliseen keskeytymiseen. Pitkän tuotannon keskeytyksen seurauksena voivat tärkeät asiakkaat kaikota uusien toimittajien matkaan. Vakavat henkilövahingot jo sinällään ovat aina huono asia, mutta lisäksi ne tuovat huonoa mainetta yritykselle.

Yritysten olisi voitava jotenkin varmistaa, että kauhuskenaariot eivät käy toteen. Sähkölaitteiston kunnossapito on hyvin monimuotoista, eikä se välttämättä ole aina helppoa. Laitteiston laajuudesta ja kriittisyydestä riippuen kunnossapidossa voi tulla hankaliakin yllätyksiä vastaan. Kuitenkin mitä paremmin kunnossapitoyritys on ajan tasalla tehtävissään ja hallitsee oikea-aikaisen ennakoivan huollon, sen varmemmin laitteiston käyttö sujuu katkoitta ja kunnossapitokustannuksetkin pysyvät optimaalisina.

Sähkökunnossapitoyritysten hyväksyntä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kunnossapitoryhmä on kehittänyt yhteistyössä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n kanssa sähkökunnossapidon yrityshyväksynnän. Yrityshyväksynnän hankkimalla sähköisiä kunnossapitopalveluita tarjoava yritys voi osoittaa luotettavuutta ja kelpoisuutta sähköalan kunnossapitotehtäviin.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy rekisteröi hyväksytyt sähköistä kunnossapitoa harjoittavat yritykset varmistamalla erikoisosaamisen kunnossapitopalveluihin. Yritysrekisteröinnin saadakseen on kunnossapitoyrityksen täytettävä rekisteröintiehdot. Yrityksellä tulee olla toiminnanohjausjärjestelmä, jossa kuvataan kunnossapidon erityispiirteet sekä kunnossapitotoimintaan tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, jolla on vähintään sähköpätevyys 1 tai 2 riippuen laitteistosta, jossa toimintaa harjoitetaan.

Vastuuhenkilöllä tulee myös olla joko vähintään SETI Oy:n hyväksymä sähkölaitteiston kuntotutkijan koulutus suoritettuna tai vaihtoehtoisesti SETI Oy:n kuntotutkijan pätevyystodistus. Näiden lisäksi vastuuhenkilön on tunnettava voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja jatkuvasti pidettävä yllä ammattitaitoaan, joka on jo vaatimuksena sähköturvallisuuslaissa esimerkiksi sähkötöidenjohtajana ja käytönjohtajana toimiville. Henkilövaatimusten lisäksi yrityshyväksyntä edellyttää yritykseltä, että se on rekisteröity kaupparekisteriin ja on Tukesin rekisteröimä sähköurakoitsija. Yrityksellä pitää olla Suomen tilaajavastuu Oy:n ”Luotettava kumppani” palvelusopimus ja toiminnanvastuuvakuutus (minimissään 500 000 euroa/ vakuutustapahtuma). Yrityksen on esitettävä tiedot kolmesta kunnossapitokohteesta ja lyhyet kuvaukset niistä.

Yrityshyväksyntä myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan ja vuosiuusinnan yhteydessä sertifikaatin voimassaolon jatkumiseksi yrityksen tulee toimittaa tiedot vähintään kolmesta kohteesta, joiden huoltosopimus on voimassa sekä todistukset, joilla vastuuhenkilö osoittaa ylläpitäneensä määräysten ja standardien tietonsa ajan tasalla sekä todistuksen voimassa olevasta sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta. Yrityshyväksynnän sähkökunnossapitoon hankkineille yrityksille on kehitetty sähkökatselmus-nimeä kantava markkinointiaineisto. Aineisto sisältyy sertifioinnin vuosimaksuun. Aineistoon sisältyy sähkökatselmus-toimintamalli, joka auttaa sähkölaitteiston haltijaa täyttämään sähköturvallisuuslain asennuksille ja laitteille asettamat vaatimukset, selvittää käytettävyyteen liittyviä riskejä sekä parantaa energiatehokkuutta.

Sähkökatselmuksen perusteella sähköistä kunnossapitoa tarjoava yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen kunnossapitosopimuksen. Toimintamalliin kuuluu täytettävä lomake; sähkökatselmusmuistio, jonka mukaan katselmus voidaan tehdä sekä kunnossapitoyrityksen omaan markkinointiin tarkoitettu sähkökatselmusesite, jossa avataan laitteiston haltijan vastuita ja esitetään jatkuvan kunnossapitotoiminnan edut. Kyseinen aineisto on myös kaikkien STUL:n kunnossapitoryhmään kuuluvien yritysten käytössä.

Sähkölaitteiston kunnossapito talotekniikkasertifikaatin osana

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on luomassa talotekniikkasertifikaattia, joka on sähköurakoinnin lisäksi myös LVI-, automaatio- ja turvaurakointiin soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä.

Sertifikaatti tunnistaa myös kunnossapidon, joten se soveltuu myös kunnossapitoyrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi. Verrattuna edellä aiemmin esitettyyn yrityshyväksyntään, keskeinen ero sertifikaatilla on se, että sertifioinnin saamiseksi ja ylläpitämiseksi SETI tekee alussa sekä myöhemmin joka kolmas vuosi auditointikäynnin paikan päällä yrityksessä selvittämässä, että toiminta on toiminnanohjausjärjestelmässä kuvatunlaista.

SETI tarjoaa valmiin pohjan toiminnanohjausjärjestelmän tekemiseen, joten tämän ei pitäisi olla enää ylivoimainen este. Takavuosina puhuttiin kovasti laatujärjestelmistä, mutta laatujärjestelmä ei kovin hyvin sovellu palveluyrityksen toimintaan, jonka tuote on esimerkiksi sähköasennusten tekeminen tai niiden kunnossapito. Tarkempia tietoja niin yrityshyväksynnästä kuin sertifioinnistakin saa parhaiten SETI Oy:stä.

Jenna Kauppila, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!