Sähkölaitteiden lämpökuvaus ehkäisee sähköpaloja

Tulipalon aiheuttamat kustannukset nousevat moninkertaiseksi verrattuna sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa todettujen puutteiden korjauksista ajoissa. Kuva vuonna 2011 Turun yliopistollisessa sairaalassa syttyneestä palosta. Kuva Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.
Tulipalon aiheuttamat kustannukset nousevat moninkertaiseksi verrattuna sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksessa todettujen puutteiden korjauksista ajoissa. Kuva vuonna 2011 Turun yliopistollisessa sairaalassa syttyneestä palosta. Kuva Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos.

Suomessa syttyy joka vuosi kymmeniä sähköpaloja, jotka olisivat olleet vältettävissä sähkölaitteiden asianmukaisella huollolla ja kunnossapidolla.

Suurin osa sähköpaloiksi luokitelluista tulipaloista syttyy kodinkoneista – usein inhimillisen toiminnan seurauksena – mutta myös kiinteistä sähköasennuksista aiheutuu vuosittain kymmeniä tulipaloja. Kiinteistä sähköasennuksista aiheutuvien tulipalojen ikävin puoli on, että palonalku saattaa muhia pitkään esimerkiksi sähköpääkeskuksessa asukkaiden tai työntekijöiden poissa ollessa, eikä alkusammutusta pystytä suorittamaan läheskään aina ajoissa.

Sähkölaitteiston lämpökuvaus on hyvä ja suositeltava tapa laitteistossa piilevien vikojen paikallistamiseen. Lämpökuvauksella pyritään löytämään sähkökomponenttien suunnitellusta toiminnasta poikkeavia tilanteita, kuten ylikuormituksia, löystyneitä liitoksia ja väärin mitoitettuja komponentteja.

Kuva Tukes.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston selvityksen ”Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa” mukaan sähkökeskusten teknisestä vikaantumisesta aiheutui vuoden seurantajakson aikana yhteensä 128 palohälytystehtävää.

Keskuksissa todettuja vikoja olivat keskukseen päässeet jyrsijät sekä vesi, löysät liitokset, komponenttien vaurioituminen sekä oikosulut. Lähes kolmasosassa tapauksista vian syy jäi tunnistamatta, usein siksi, että keskus oli tuhoutunut palossa.

”Sytytyslanka palaa jo”

If Vahinkovakuutusyhtiö kartoitti vuonna 2013 tuhannen suomalaisen pk-yrityksen sähkölaitteiston kunnon. Yrityksen teettämissä lämpökuvaustarkastuksissa havaittiin, että monista sähkökeskuksista löytyi vaarallisia vikoja ja pahimmillaan akuutteja tulipaloriskejä.

Lämpökuvaus. Kuva Ari Uusitalo

– Vain noin 70 yrityskiinteistöä tuhannesta sai täysin puhtaat paperit tekemässämme tarkastuksessa. Yli 900 yrityksen tiloista löytyi vähintään yksi korjattava puute ja enimmillään yhdestä yrityksestä löytyi lähes sata puutetta. Joka kolmannesta yrityksestä löytyi niin vakava ylikuumeneminen tai muu sähköinen vika, että käytännössä niin sanottu sytytyslanka palaa jo, Ifin yritysasiakkaiden vahingontorjuntapäällikkö Mika Luhtala kertoo.

Sähkölaitteistojen kunnossapidon laiminlyönti voi johtaa pahimmillaan sähkölaitteiston palovaaralliseen vikaantumiseen ja sen seurauksena tulipaloon. Kiinteistön sähkölaitteiston kunnossapito on haltijan vastuulla.

Laki edellyttää sähkölaitteistojen tarkastusta laitteistoluokasta riippuen 5–15 vuoden välein. Luhtalan mukaan sähkölaitteiden lakisääteisiä turvallisuusmääräyksiä ja tarkastusvaatimuksia olisi monilta osin syytä kiristää.

– Havaittujen puutteiden määrä osoittaa, että viranomaistarkastusten pitäisi olla seikkaperäisempiä ja niitä pitäisi tehdä useammin. Yrityksissä ei läheskään aina tunneta sähköhuoltoon liittyviä vastuita, sillä sähkölaitteiston haltijan rooli esimerkiksi vuokrakiinteistöissä on usein epäselvä, Luhtala sanoo.

Sähkölaitteistojen haltijat eivät aina osaa mieltää sähköasennuksia huoltoa ja kunnossapitoa vaativaksi laitteistoksi, jonka kunto pitää tarkastaa säännöllisesti. Monesti toimenpiteisiin ryhdytään vasta kun laitteistoon tulee vika, joka aiheuttaa käyttökatkon.

Kuvaus on sähköalan ammattilaisten työtä

Lämpökameroiden hintojen laskettua lämpökuvauksia tarjotaan yhä useammin sähkölaitteistojen kunnon tarkastuksiin. Jotta kuvauksella saadut tulokset olisivat luotettavia, pitää kuvaajan osata tulkita kuvista sähkölaitteiden normaaleista käyttölämpötiloista poikkeavat lämpenemiset. Monet sähkölaitteet lämpiävät päällä ollessaan hyväksyttävissä rajoissa.

Sähköinfo Oy on kouluttanut viime vuosina useita kymmeniä sähköalan ammattilaisia paikantamaan sähkölaitteistojen vikoja lämpökuvauksen avulla. Pätevät lämpökuvaajat voivat hakea Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämää lämpökuvaajien sertifikaattia. Tähän LK-sertifikaattiin vaadittavan tutkinnon hyväksytysti suorittaneet sähkölaitteiden lämpökuvaajat on listattu yhteystietoineen SETI Pro -hakemistoon.

Juha Alhainen. Kuva Anna Byckling

Rovaniemeläisen Suomen Sähkö- ja energiapalveluiden toimitusjohtajan Juha Alhainen oli yksi ensimmäisistä sertifikaatin hyväksytysti suorittaneista sähkölaitteiden kuntotutkijoista. Jakokeskusten paloja ja komponenttien vikaantumista diplomityössään tutkineen Alhaisen mukaan sähköalan ammattilaisten säännöllisesti tekemät tarkastukset ovat tehokas tapa ehkäistä sähköpaloja.

– Koska jakokeskukset ovat usein lukittujen ovien sisällä, pääsee vikaantuminen kehittymään siellä kaikessa rauhassa, Alhainen muistuttaa.

Sähkölaitteiston lämpökuvauksen tilanneen asiakkaan on luonnollisesti saatava kattava raportti lämpökuvauksessa havaituista vioista sekä selkeä yhteenveto toimenpiteitä vaativista kohteista. Hyvään asiakaspalveluun kuuluu myös muiden kuin varsinaisen lämpökuvauksen yhteydessä havaittujen puutteiden listaaminen ja korjaussuositusten antaminen asiakkaalle.

Mikko Arvinen, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!