Sähköasennusten paloturvallisuuden varmistaminen on elintärkeää

Sähkölaitteiden lämpökuvauksella voidaan löytää vikoja ja vian alkuja, joita ei voi havaita silmämääräisellä tarkastuksella.
Sähkölaitteiden lämpökuvauksella voidaan löytää vikoja ja vian alkuja, joita ei voi havaita silmämääräisellä tarkastuksella.

Sähkölaitteistopalo aiheutuu tyypillisesti esimerkiksi kaapelissa tai jakokeskuksessa tapahtuneesta vikaantumisesta. Sähkölaitteistosta aiheutunut palo johtaa useammin rakennuspaloon kuin sähkölaitteesta alkanut palo.

Sähköasennusten turvallisuusriskit voidaan jakaa selkeästi kahteen kategoriaan: sähköiskuturvallisuus ja paloturvallisuus. Sähköistyksistä alkunsa saaneissa tulipaloissa kuolee enemmän ihmisiä kuin sähköiskuissa. Kaikkein vakavimpien eli kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien osalta sähköiskun aiheuttamissa tapaturmissa on kuollut Suomessa kymmenen viime vuoden aikana keskimäärin alle 3 henkilöä vuodessa. Vastaava luku sähköpaloissa on noin 15, mikä sisältää sekä sähkölaite- että sähkölaitteistopaloissa menehtyneet.

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Sähköpaloihin liittyy usein myös omaisuuden tuhoutumista. Sähköpalolta suojautumiseen liittyy useita eri tekijöitä ja viime vuosina sähköturvallisuuden parantamisen painopiste on siirtynyt sähköpalojen ehkäisyyn.

Mistä sähkölaitteistopalot johtuvat?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on tehnyt useita tutkimuksia sähköpaloista ja niiden syistä. Viime vuosina on selvitetty myös sähkölaitteistosta alkaneita paloja. Vaikka suurin osan sähköpaloista aiheutuu käyttäjän virheellisestä toiminnasta ja usein sähköpalon aiheuttaja on sähkölaite, on sähkölaitteistosta alkavien palojen ehkäisyyn myös syytä kiinnittää huomiota.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

Sähkölaitteistopalo aiheutuu tyypillisesti esimerkiksi kaapelissa tai jakokeskuksessa tapahtuneesta vikaantumisesta. Sähkölaitteistosta aiheutunut palo johtaa useammin rakennuspaloon kuin sähkölaitteesta alkanut palo. Syynä tähän on se, että kaapelit ja keskuksetkin on usein sijoitettu siten, että palo ehtii kehittyä pidemmälle, ennen kuin se havaitaan.

Sähköpalojen syyt. Lähde Tukes.
Sähköpalojen syyt. Lähde Tukes.

Kunnossapidolla on erittäin suuri merkitys

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijalla on vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sen edellyttämästä kunnossapidosta. Sähkölaitteiston kuntoa tulee tarkkailla ja havaitut turvallisuuspuutteet tulee poistaa mahdollisimman nopeasti. Sähköturvallisuuslaissa on myös velvoitteita kunnossapito-ohjelman laatimisesta ja sen noudattamisesta tietyille sähkölaitteistoille.

Useassa raportissa sähköpaloista käy ilmi, että palon aiheuttanut sähkölaitteisto on oireillut jollakin tapaa ennen palon syttymistä. Nämä oireilut ovat aina merkki siitä, että jokin asia ei ole täysin kohdallaan ja oireiden syyt on syytä selvittää ja löydetyt viat tulee poistaa.

Säännöllisellä ennakoivalla kunnossapidolla voidaan merkittävästi vaikuttaa sähkölaitteiston käytön turvallisuuteen, erityisesti paloturvallisuuteen. Vaikka sähkölaitteistot eivät yleensä edellytä päivittäistä kunnossapitoa, pidemmällä aikajaksolla esimerkiksi liitosten löystyminen tai sähkölaitteiston likaantumien lisäävät paloriskiä.

Yksinkertaisimmillaan silmämääräisellä havainnoinnilla voidaan löytää vikaantumassa olevia laitteiston osia. Merkkejä ongelmasta voivat ollaan tummuneet kohdat laitteissa, sulaneet ja väriä vaihtaneet kaapelieristykset, hapettuneet liitokset ja silminnähtävät vauriot laitteissa tai laitteistoissa. Kunnossapitoon voi sisältyä myös säännölliset lämpökuvaukset tai osittaispurkausmittaukset, jotka voivat paljastaa sellaisia vian alkuja, joita ei silmin voi havaita. Viime vuosina vahvasti yleistyneet sähkölaitteistojen lämpökuvaukset toivottavasti näkyvät lähivuosina sähköpalotilastoissa.

Standardien paloturvallisuutta koskevat vaatimukset

Myös sähköasennuksia koskevassa standardisarjassa SFS 6000 kiinnitetään runsaasti huomiota paloturvallisuuteen. Perusvaatimukset lämmön vaikutuksilta suojaamiseen löytyvät standardin luvusta 42.

Viimeisimmässä päivityksessä vuodelta 2017 standardiin lisättiin suositukset valokaarivikasuojan (AFDD) käytöstä tietyissä tiloissa sekä suositus liesisuojan käytöstä. Lisääntyessään näiden suojalaitteiden käytön odotetaan osaltaan parantavan paloturvallisuutta sekä sähkölaitteiden että sähkölaitteistojen osalta. Koska näiden suojalaitteiden käyttö on tällä hetkellä suositus, niiden käyttö ei ole juurikaan lisääntynyt. Seuraavan kerran standardia SFS 6000 uusitaan vuonna 2022 ja on hyvin mahdollista, että osa suosituksista muutetaan vaatimuksiksi.

Paloturvallisuuden kannalta tärkeää on myös oikea johdon mitoitus ja suojaus. Samoin laitteiden sijoittelussa täytyy ottaa huomioon laitteen jäähtymisen kannalta riittävä tila ja turvaetäisyydet palaviin rakenteisiin. Myös vikavirtasuojan käyttö lisää paloturvallisuutta.

Kaapeleiden rooli paloturvallisuudessa

Sähkölaitteistopalo voi lähteä liikkeelle kaapeleista. Lisäksi kaapeleiden muodostama palokuorma voi olla merkittävä. Tämän takia on merkitystä sillä, miten kaapelit palotilanteessa käyttäytyvät. Palokuorman lisäksi on merkitystä sillä, miten kaapelit levittävät paloa ja millaisia savukaasuja kaapeleista muodostuu palotilanteessa. Savukaasujen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat savunmuodostuksen vaikutus näkyvyyteen sekä savukaasujen happamuus. Sakea savu estää näkyvyyttä ja sitä kautta haittaa sammutustyötä ja pelastautumista. Happamat savukaasut muodostavat sammutusveteen sekoittuessaan suolahappoa, joka tuhoaa laitteita ja rakenteita.

Kaapeleiden palokäyttäytymisominaisuudet on määritelty rakennustuoteasetuksen ja sitä täydentävän luokittelustandardin perusteella. Standardissa SFS 6000 on kuvattu kaapeleiden erilaiset palokäyttäytymisluokat sekä otettu myös kantaa siihen, millaisia kaapeleita eri tiloissa pitää tai suositellaan käytettäväksi. Tällä hetkellä selkeitä vaatimuksia on uloskäytävissä käytettäville kaapeleille sekä lääkintätiloissa käytettäville kaapeleille. Vaatimukset koskevat sekä sähkö- että tietoliikennekaapeleita. Tämän lisäksi on suosituksia kaapelien tyypeistä muun muassa maanlaisissa rakennuksissa sekä rakennuksissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä, ja joista nopea poistuminen voi olla hankalaa.

Eri kaapelityyppien käyttövaatimukset eri tiloissa ovat kansallisia, ja vertailtaessa vaatimuksia eri Euroopan maiden osalta voidaan huomata, että useissa maissa vaatimukset ovat selkeästi Suomea tiukempia. Odotettavissa on, että vaatimukset voivat kiristyä lähivuosina Suomessakin.

Kaapeleilla on merkitystä myös turvajärjestelmien toiminnassa palotilanteessa. Silloin kun sähköisen turvajärjestelmän tulee toimia palotilanteessa, kaapelin ominaisuuksien tulee olla sellaisia, että ne turvaavat sähkönsyötön jatkuvuuden riittävän kauan. Tällaisia turvajärjestelmiä on muun muassa turvavalaistus- ja savunpoistojärjestelmät.

Esa Tiainen, teksti

Kirjoittaja on Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.