Onko koronan aiheuttama viivästys force majeure työmailla?

Korona-aikana tavaratoimituksia on viivästynyt ja työvoimaa on sairastunut koronavirukseen tai määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi.
Korona-aikana tavaratoimituksia on viivästynyt ja työvoimaa on sairastunut koronavirukseen tai määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi.

Koronaviruksen aiheuttamien sairauspoissaolojen ja karanteenimääräysten merkitys YSE:n tarkoittamana ylivoimaisena esteenä arvioidaan tapauskohtaisesti.

SM Extra audioartikkelit

Mikä on force majeure ja milloin siihen voidaan vedota? Onko COVID-19 -tauti force majeure? Sopimusoikeudessa ei ole vakiintunutta force majeure -käsitettä, vaan lausekkeiden sisältö vaihtelee eri sopimusehdoissa. Käsitteen sisältö on muotoutunut lähinnä oikeuskäytännön kautta.

Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuvaa poikkeuksellista, yllättävää tapahtumaa, joka estää sopimuksen mukaisen suorituksen ja tämän vaikutuksen torjuminen on sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Suorituksen mahdottomuuden tulee aiheutua ennalta arvaamattomasta, sopijapuolista riippumattomasta tapahtumasta. Kun sopijapuoli voi osoittaa ylivoimaisen esteen, sopijapuoli vapautuu sopimusvelvoitteestaan ilman korvausseuraamuksia joko kokonaan tai osittain. Asiaa arvioitaessa otetaan huomioon, mitä vaaditaan esteen voittamiseen, ja oliko este ennakoitavissa sopimusta tehtäessä.

Sopimuspuolten asiana on huolehtia, mikä tapahtuma katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi heidän välisessä sopimuksessaan. Sopimusvapaus mahdollistaa tämän. Force majeure -lausekkeita käytetään vastuurajoitusehtoina yleisesti vakiosopimusehdoissa. Force majeure -lausekkeessa luetellaan esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä, kuten hirmumyrskyt, tulvat ja maanjäristykset, sotatoimet, terroriteko, lakko, työsulku ja niin edelleen. Epidemiaa ei ole yleensä mainittu ylivoimaisena esteenä kansallisissa vakiosopimusehdoissa, mutta esimerkiksi kansainväistä elektronista tarvikekauppaa koskevissa Orgalime-ehdoissa epidemia on mainittu vapauttamisperusteena.

Sopimuksia tulkitaan tapauskohtaisesti

Koronavirusepidemia ei ole automaattisesti ennakoimaton ylivoimainen este, vaan sopijapuolen, joka siihen vetoaa, on osoitettava, miten se estää konkreettisesti sopimuksen mukaisen suorituksen. Sopijapuolen, joka vetoaa force majeure -lausekkeeseen, on ilmoitettava siitä viipymättä toiselle sopijapuolelle.

Pohjoismaisissa NLM 10 -asennustoimitusehdoissa on ylivoimaista estettä koskeva lauseke kohdassa 69. Sopimusehtojen mukaan tapahtuma on ylivoimainen este vain, mikäli sen vaikutusta sopimuksen täyttämiseen sitä täyttäessä on ollut mahdotonta ennakoida. Epidemiaa ei ole mainittu erikseen ylivoimaisena esteenä.

Rakennusurakan yleisissä YSE 1998-sopimusehdoissa on ylivoimaista estettä koskeva sopimusehto 20 §:ssä, jonka mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa aikataulussa valmistumisen esteenä on ylivoimainen este.

Ylivoimaisena esteenä on pidettävä muun muassa sopijapuolista riippumatonta poikkeuksellisesta seikkaa, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitteiden täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioon, ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole kohtuudella voinut poistaa.

Onko COVID-19 force majeure?

Koronaviruksen aiheuttamien sairauspoissaolojen ja karanteenimääräysten merkitys YSE:n tarkoittamana ylivoimaisena esteenä arvioidaan tapauskohtaisesti. Urakoitsijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joiden avulla työvoiman pysähtyminen tai viivästyminen voidaan välttää, siirtämällä työvoimaa toiselta työmaalta, käyttämällä alihankintaa, vuokratyövoimaa tai palkkaamalla sairauslomasijaisia. Jos näistä toimenpiteistä syntyy lisäkustannuksia, tulee kustannuksista sopia tilaajan kanssa kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä.

Urakoitsijalla on YSE 23§:n mukaan reklamaatiovelvollisuus ylivoimaisesta esteestä tilaajalle, jos työmaalla syntyy ylivoimaisesta esteestä johtuva töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhka. Reklamaatio on tehtävä viipymättä. Jos tilaaja kiistää ylivoimaisen esteen, on urakoitsijalla näyttövelvollisuus ylivoimaisen esteen olemassaolosta.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla on korostettu näyttövelvollisuus ja oikeuskäytännössä näyttökynnys on asetettu korkeaksi. Tuomioistuin harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko COVID-19 -taudista aiheutuneet suoritusvaikeudet katsoa ylivoimaiseksi esteeksi.

Uusiin sopimuksiin on syytä ottaa erillinen koronaehto ja mainita koronavirukseen liittyvät häiriöt force majeure -lausekkeessa sopimusvastuusta vapauttavana ehtona, koska on mahdollista, että koronavirusta ei enää katsota ylivoimaiseksi esteeksi koronaviruksen puhkeamisen jälkeen.

Inka-Liisa Ahokas

Kirjoittaja on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n lakimies.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!